கலை-இலக்கியம்-அரசியல்
(மாத இதழ்)

Subscription Plans

நீலம் தனி இதழ்

Rs. 100

 • Pages - 100
 • Multicolour
 • 250 GSM Laminated Front Back
 • 100 GSM Art Paper
Select

ஆறு மாத சந்தா
(6 இதழ்கள்)

Rs.500

 • Pages - 100
 • Multicolour
 • 250 GSM Laminated Front Back
 • 100 GSM Art Paper
Select

ஆண்டுச் சந்தா
(12 இதழ்கள்)

Recommended

Rs. 950

 • Pages - 100
 • Multicolour
 • 250 GSM Laminated Front Back
 • 100 GSM Art Paper
 • Pages - 100
 • ஒன்றுக்கு மேல் மொத்தமாகவும் முன்பதிவு செய்யலாம்
Select